واییییییییییی بازم خرابکاری

باز دوبار دیروز یک شیشه لاک نمی دونم از کجا پیدا کرد ، برد تو اتاقش و همه تخت ، موکت ، فرش و لباسهاشو لاک مالی کرد بعدش هم طبق معمول خونه رو منفجر کرد و ساعت ۹:۳۰ از شدت خستگی بیهوش شد طوریکه صبح تو راه هم بیدار نشد . واقعاً دیگه نمی دونم با این شیطونیهاش چیکار کنم اصلاً نمی فهمم چرا در سال جدید یهو اینطوری شد

 

راستی تازگیهای بردیا یاد گرفته وقتی می خوره زمین می گه : اوتادی . موظب باش

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید